I.L.D.E.
Integrated Learning and Digital Evaluation

Στην έκθεση με τίτλο "Ψηφιακή εκπαίδευση στο σχολείο στην Ευρώπη", το Eurydice παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης στην Ευρώπη σχετικά με τη χρήση τεχνολογιών στο σχολείο. Αυτό προκύπτει είναι ότι στα μισά εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης οι ψηφιακές δεξιότητες δεν αξιολογούνται μέσω εθνικών τεστ.
Οι μόνες εξαιρέσεις είναι η Αυστρία και η Νορβηγία, όπου αυτές οι δεξιότητες εξετάζονται κανονικά σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Είναι επίσης σαφές ότι μέχρι στιγμής στην Ευρώπη η αξιολόγηση του αντίκτυπου των ψηφιακών ικανοτήτων διαφέρει αρκετά και ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει διαθέσιμο μέσο για τους εκπαιδευτικούς βάσει ενός συστήματος QA που να επιτρέπει την κατάλληλη αξιολόγηση. Επιπλέον, δεν είναι γνωστό ποιος είναι ο πραγματικός αντίκτυπος της χρήσης ψηφιακών διαμεσολαβητών στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των γνωστικών αντικειμένων ειδικότερα της μητρικής γλώσσας.
Blackboard  , learn  language adjectives nouns verbs adverbs

Στόχοι

Με βάση αυτό το δεδομένο, το έργο σκοπεύει να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών και ψηφιακού κριτικού γραμματισμού στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Ειδικότερα, θα εστιάσει στην αξιολόγηση του αντίκτυπου των ΤΠΕ στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας (L1) και στη διδασκαλία ξένων γλωσσών (L2 - Αγγλικά) σε διαφορετικές τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Θα ληφθούν υπόψη τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών-στόχων.

Ως εκ τούτου, το έργο θα προωθήσει την κριτική ανασκόπηση σχετικά με την εγκυρότητα των εργαλείων μέτρησης των επιπτώσεων της ψηφιακής ανάπτυξης στην κοινωνική ευημερία γενικά και στο σχολικό σύστημα και θα αναζητήσει μηχανισμούς για αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Πνευματικά Προϊόντα

Πνευματικό Προϊόν - IO1

Μετά από μια πρώτη φάση μελέτης και έρευνας (ανάλυση εγγράφων που επικεντρώνεται στην παρούσα κατάσταση, μελέτες περίπτωσης, ποιοτικές συνεντεύξεις κ.λπ.), οι εταίροι θα εργαστούν για τη δημιουργία ενός ψηφιακού προγράμματος σπουδών που θα επικεντρώνεται στα δύο ανθρωπιστικά μαθήματα που αναφέρονται παραπάνω σύμφωνα με ένα μοντέλο QA και ένα μη-ψηφιακό πρόγραμμα σπουδών που βασίζεται σε ικανότητες.

Αυτό θα αποτελεί το πρώτο πνευματικό προϊόν (IO1) του έργου.

Πνευματικό Προϊόν - IO2

Θα δημιουργηθεί μία Εργαλειοθήκη με Πρακτικά εργαλεία βασισμένα στο IO1, που εφαρμόζει τα μοντέλα QA + L1 / L2 DIGCOMP και θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Αυτό θα είναι το δεύτερο Πνευματικό Προϊόν του έργου.

Με δεδομένο ότι το DIGCOMP είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς που προσδιορίζει τις ψηφιακές ικανότητες από άποψη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, αυτό που σκοπεύει να κάνει αυτό το έργο είναι να διαμορφώσει δεξιότητες σε διάφορα σχολικά επίπεδα δημιουργώντας ένα κάθετο πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με το αναφερόμενο μοντέλο Digcomp.

Κάθε εταίρος θα γράψει μια έκθεση σχετικά με τις δοκιμές των IO1 και IO2 στις χώρες τους. Με βάση αυτές τις εκθέσεις το FU-Uppsala θα δημιουργήσει τη συγκριτική έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις και την αποτελεσματικότητα των IO1 και IO2 στα συστήματα QA των συνεργατών.

Αφού συγκεντρωθούν σχόλια από τους εταίρους και κατ’ επέκταση η βελτίωση των IO1 (Savoia - IT) και IO2 (Die Berater - AU), θα επιτευχθούν οι τελικές εκδόσεις του IO1 (ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών) και του IO2.

Πνευματικό Προϊόν - IO3

Μια Διεθνής μαθησιακή δραστηριότητα (C1) έχει προγραμματιστεί για την κατάρτιση προσωπικού πάνω στο Toolkit με επικεφαλής την Die-Berater στην Αυστρία, η οποία θα οδηγήσει τους συμμετέχοντες στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων για την εκπαίδευση στις χώρες τους.


Ένα πιλοτικό τεστ θα είναι το επόμενο σημαντικό στάδιο. Θα περιλαμβάνει τη σύγκριση των δύο μαθησιακών διαδρομών που θα εφαρμοστούν σε δύο ομάδες μαθητών στις χώρες εταίρους:
  1. μια πρώτη ομάδα περίπου 100 μαθητών θα περάσει από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψηφιακών εργαλειοθηκών στις δύο επιλεγμένες κατηγορίες (ενσωματωμένα μαθήματα digicomp)
  2. μια δεύτερη ομάδα ίδιου αριθμού μαθητών, θα συνεχίσει να παρακολουθεί ένα πρόγραμμα σπουδών με βάση τις ικανότητες χωρίς ψηφιακά εργαλεία (μαθήματα digizero).

Το αποτέλεσμα της παραπάνω σύγκρισης θα οδηγήσει στο τρίτο πνευματικό προϊόν (IO3).

Εταίροι

Το έργο έφερε κοντά 6 εταίρους από 5 ευρωπαϊκές χώρες, σχηματίζοντας μια διακρατική συνεργασία με ισορροπημένη γεωγραφική εκπροσώπηση της περιοχής Erasmus+.
IIS LUIGI DI SAVOIA
Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo
STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID U-AUNIVERSITET
DIMITRA Education & Consulting
DIE BERATER UNTERNEHMENSBERATUNGS GESELLSCHAFT MBH
Académie d'Orléans-Tours

Funding

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.