I.L.D.E.
Integrerad inlärning och digital bedömning

I rapporten betitlad ”Digital utbildning i europeiska skolor”, ger Eurydice en omfattande bild av det europeiska läget gällande användning av teknologier i skolan. Vad som har framkommit av den är att i hälften av Europas utbildningssystem är digital kompetens aldrig bedömd genom nationella prov.
De enda undantagen är Österrike och Norge, där denna kompetens vanligtvis testas på alla utbildningsnivåer. Det är också tydligt att hittills i Europa är bedömningen av digitala kompetensers inverkan ganska varierande och att det för närvarande inte finns några hjälpmedel tillgängliga för lärare som utgår från ett fråga-svar-system som möjliggör lämplig bedömning. Vidare är det inte känt vilken riktig påverkan användningen av digitala medlare har på förbättringen av läranderesultaten inom disciplinerna, framförallt inom förstaspråksinlärning (L1).
Blackboard  , learn  language adjectives nouns verbs adverbs

Mål

Utifrån den premissen, syftar projektet till att fastställa effektiviteten av användningen av digitala teknologier och digital kritisk läs- och skrivkunnighet inom området för yrkesutbildning (VET). Framförallt kommer fokus att ligga på bedömningen av hur Informations- och kommunikationsteknik påverkar modersmålsundervisning (L1) och undervisning i främmande språk (L2 - engelska) på gymnasienivå och inom yrkesutbildning. Mottagarländernas utbildningssystem kommer att tas i beaktning.

Därför kommer projektet att främja en djupgående reflektion kring verktygens giltighet för att uppskatta effekterna av digital utveckling på social välfärd i allmänhet och på skolsystemet genom att söka efter mekanismer för mer effektiv integrering av digitala teknologier i undervisning och lärande.

Immateriella Resultat

Immateriella Resultat - IO1

Efter en inledande fas av studerande och forskning (dokumentanalys med fokus på den nuvarande situationen, fallstudier, kvalitativa intervjuer osv.), kommer partnerskapet att arbeta med utformandet av en digital läroplan som fokuserar på de två ovannämnda humanistiska ämnena enligt en fråga-svar-modell och en fysisk (icke-digital) kompetensbaserad läroplan.

Detta kommer att utgöra projektets första immateriella resultat (IO1).

Immateriella Resultat - IO2

Praktiska verktyg baserade på implementeringen av IO1:s fråga-svar-modell och modeller för digital kompetens i första- och andraspråksinlärning (L1/L2 DIGCOMP) som riktar sig till lärare och studenter kommer att samlas i en Verktygssats som kommer att anses utgöra projektets andra immateriella resultat (IO2).

Det bör påpekas att DIGCOMP är en gemensam europeisk referensram som identifierar digital kompetens beträffande kunskaper, färdigheter och attityder, och vad det här projektet syftar till att göra är att anpassa färdigheter på de olika skolnivåerna genom att skapa en vertikal läroplan som följer den ovannämnda DIGCOMP-modellen.

Varje partner kommer att producera en rapport om testandet av IO1 och IO2 i deras egna länder, och utifrån dem kommer Folkuniversitetet (FU) Uppsala att utveckla den komparativa rapporten om inverkan och effektivitet av IO1 och IO2 på partnernas fråga-svar-system.

Efter att ha mottagit respons från partnerna, därav revideringen av IO1 (Savoia – IT) och IO2 (Die Berater – AU), kommer de slutgiltiga versionerna av IO1 (en uppsättning riktlinjer) och IO2 att framställas.

Immateriella Resultat - IO3

 

En internationell inlärningsaktivitet (C1) är planerad för personalutbildning om ledd av Die-Berater i Österrike, som kommer att ge deltagarna kunskaper och färdigheter för den lokala utbildningen i deras egna länder. 

En pilotstudie kommer att vara nästa kritiska moment, bestående av jämförelsen mellan de två inlärningsstrategierna tillämpade på två elevgrupper i partnerländerna:

 

  1. En första grupp bestående av uppskattningsvis 100 elever kommer att genomföra läroplanen för den integrerade digitala Verktygssamlingen i de två valda disciplinerna (integrerade DIGICOMP-klasser)
  2. En andra grupp med samma antal elever kommer istället att hålla sig till ett vanligt kompetensbaserat studieprogram utan några digitala verktyg inblandade (DIGIZERO-klasser).

Resulterat av den ovanstående jämförelsen kommer att leda till det tredje immateriella resultatet (IO3).

Partners

I projektet samlas 6 partner från 5 europeiska länder och bildar ett transnationellt samarbetspartnerskap med en balanserad regional geografisk representation av Erasmus+ -området.
IIS LUIGI DI SAVOIA
Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo
STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID U-AUNIVERSITET
DIMITRA Education & Consulting
DIE BERATER UNTERNEHMENSBERATUNGS GESELLSCHAFT MBH
Académie d'Orléans-Tours

Finansiering

Europeiska kommissionens stöd för framställningen av den här publikationen utgör inte ett godkännande av innehållet, vilket enbart speglar författarnas åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarig för något användande av informationen som finns däri.